Escolas Infantís Cuquiños

Contacto

Según a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, FESAN informao que os datos persoais que proporcione serán incorporados a un ficheiro, do cal é titular e cuxa finalidade é manter relacións comerciais ou contractuais coa súa empresa, tratamento que autoriza. FESAN recoñécelle a posibilidade de exercitar de forma gratuita os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos previstos na Lei Orgánica 15/1999, mediante escrito dirixido ó Responsable de Seguridade que poderá ser presentado directamente no domicilio da empresa ou remitido por correo certificado a FESAN Rúa de Amio, 114, Parque Empresarial Costa Vella, Santiago de Compostela, A Coruña, 15707, España. Así mesmo o interesado autoriza a FESAN para que os seus datos sexan utilizados co obxecto de realizarlle comunicacións informativas, comerciais e de promoción da empresa que poderán realizarse por calqueira medio, incluido o correo electrónico.